REKLAMACIJA U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA


U slučaju nesaobraznosti proizvoda možete izjaviti reklamaciju prodavcu uređaja radi ostvarivanja svojih prava iz člana 52. odnosno člana 56. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik 62/14). Trgovac je dužan da vam u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev.

 


OBAVEZE KUPCA


Da prilikom preuzimanja uređaja ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost jer se naknadne reklamacije tog tipa neće uvažiti. Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje. Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i stabilno strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača. Da proizvod poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje istog i da se pre prve upotrebe proizvoda upozna sa uslovima rada, uslovima ove garancije kao i tehničkom dokumentacijom. Da u slučaju da proizvod nismo u mogućnosti da popravimo ili zamenimo novim ili ekvivalentom novog ili zamenom predviđenom od strane proizvođača - dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. Oštećenja kvalitativnog ili kvantitativnog karaktera potrebno je prijaviti odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od datuma izdavanja računa. Ukoliko se roba šalje kurirskom službom, sva oštećenja prilikom prijema robe potrebno je odmah prijaviti preduzeću Bitronic Tech Zone DOO i sačiniti zapisnik o oštećenju sa kurirskom službom.

 

 

GARANTNE OBAVEZE


Sve nefunkcionalnosti proizvoda nastale greškom u proizvodnji, kao i sva oštećenja nastala u procesu manipulacije i transporta do trenutka predaje krajnjem kupcu otklanjamo besplatno. Ako popravka traje duže od 10 dana, garantni rok se produžava za vreme trajanja popravke. U slučaju nemogućnosti da otklonimo nefunkcionalnost, proizvod ćemo zameniti drugim proizvodom istog ili odgovarajućeg tipa. U slučaju neopravdane reklamacije - kupac snosi troškove po važećem cenovniku (kao da je intervencija izvršena van garantnog roka). Sve garantne obaveze važe isključivo na teritoriji Republike Srbije.

 


GARANCIJA NE VAŽI


Za oštećenja proizvoda nastala po prijemu proizvoda. Za oštećenja nastala usled nestručne ugradnje. Za oštećenja nastala usled nepažljivog rukovanja ili upotrebe proizvoda. Za oštećenja nastala eksploatacijom u uslovima za koje proizvod nije namenjen. Ukoliko kupac izvrši bilo kakvu prepravku proizvoda. Ukoliko je proizvod prodat kao oštećen i kupac na to upozoren prilikom kupovine. U slučaju više sile. U slučaju fizičkog oštećenja kabla ili strujnog udara.

 


VAŽNE NAPOMENE


Garantni list važi isključivo uz račun. Garantni list važi samo ako je na njemu upisan datum prodaje koji je overen pečatom prodavca. Prepravke na garantnom listu nisu dozvoljene. Garantni rok za proizvod je naveden na stranici garantnog lista i počinje da teče od dana prodaje proizvoda krajnjem kupcu. Prodavac garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje. Prodavac u garantnom roku obezbeđuje otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne delove o svom trošku pod uslovom da je do neispravnosti došlo prilikom upotrebe na način predviđen uputstvom za rukovanje. Dobijanjem ovog garantnog lista smatra se da je kupac upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše.